ردیف عنوان دانلود
۱ دستورالعمل برنامه پسماند
۲ دفترچه برنامه جامع عملیاتی
۳ فرم جمع بندی آمار برنامه عملیاتی پسماند در مراکز، شبکه ها و معاونت
۴ چک لیست بازرسی از عوامل اجرایی پسماند
5 چک لیست برنامه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند
Template settings