معاونت بهداشتی- اخبار مهم
شبکه بهداشت شهریار به عنوان اداره برتر در سطح شهرستان شهربار انتخاب شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
روابط عمومی معاونت بهداشتی:
شبکه بهداشت و درمان شهریار به عنوان اداره برتر در سطح شهرستان شهربار انتخاب شد. و طی مراسمی  از زحمات آقای دکتر ناصح مدیر شبکه تجلیل گردید.
 متن تقدیر نامه به شرح ذیل است:

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.54515.fa
برگشت به اصل مطلب