معاونت بهداشتی- اخبار مهم
واگذاری مرکز خدمات کاهش آسیب سوء مصرف مواد توسط مرکز بهداشت غرب

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | 
مرکز بهداشت غرب تهران در نظر دارد انجام خدمات مرکز کاهش آسیب سوء مصرف مواد خود را در منطقه دستغیب  با شرایط ذیل از طریق استعلام بها به یکی از شرکتها یا افراد حقیقی ذی‌صلاح واگذارنماید.
خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادی خود را تا ساعت 10 روز شنبه تاریخ 4  شهریورماه به واحد دبیرخانه مرکز بهداشت غرب تهران ارائه و بعد از ثبت به واحد حراست تحویل تا در صورت صرفه و صلاح این مرکز برابر مقررات اقدام گردد.
موضوع : واگذاری مرکز خدمات کاهش آسیب وابستگی به سوء مصرف مواد در معتادان تزریقی خیابانی
گروه هدف: معتادان تزریقی خیابانی ، حاشیه ای و سخت دسترس و همچنین مصرف کنندگان مواد مخدر که دارای رفتار پرخطرهستند.
مدت اجرا: یک سال از تاریخ عقد قرارداد  
دستگاه ناظر:  مرکز بهداشت  غرب تهران و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایران
تاریخ دریافت مدارک توسط متقاضی: از  29 مرداد ماه  ۹۶ (در سایت بارگذاری شده است)
تاریخ تحویل مدارک تکمیل شده : 30/05/96  لغایت 4/6/96
تاریخ بررسی و ارزیابی مدارک: 6/6/96
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.53807.fa
برگشت به اصل مطلب