معاونت بهداشتی- واحد پزشک خانواده
واحد پزشک خانواده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ردیف عنوان دانلود
1 ضوابط دوره MPH پودمانی پزشک خانواده AWT IMAGE
2 آیین نامه دوره MPH پودمانی پزشک خانواده93-92 AWT IMAGE
3
دستورالعمل پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه 18
AWT IMAGE
4 بسته خدمت بیمه روستایی  AWT IMAGE
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.1535.47296.fa
برگشت به اصل مطلب