دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اتمام دوره اولین گروه مشاورین شیردهی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۴ | 

اولین گروه مشاورین شیردهی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره های تئوری و عملی خود را تمام کردند.

روابط عمومی معاونت بهداشت آزمون تئوری و عملی اولین گروه مشاورین شیردهی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوم و سوم شهریور برگزار شد. 
 
این دوره در اردیبهشت و خرداد ماه سال 98 به مدت 5 جلسه تئوری و عملی با هدف توانمندسازی مسوولین بخش‌های بیمارستان شهید اکبرآبای و مشاوران شیردهی شبکه‌ها و مراکز بهداشت تابعه، با همکاری اساتید این بیمارستان و فلاح زاده مربی ارشد مشاوره شیردهی کشوری برگزارشد.

 امتحان تئوری و عملی از این همکاران در روزهای شنبه و یکشنبه (2 و 3 شهریور) در سالن کارگاهی بیمارستان و بخش‌های مراقبت پس از زایمان و مراقبت ویژه نوزادان برگزار شد.
 
تغذیه با شیر مادر یﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬایﯽ ﮐﻮدﮐﺎن زیﺮ دو ﺳﺎل و ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﻢ از ﺷﺮوع ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ یﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان ﻧﺎرس، ﺗﻐﺬیﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺳﺖ. در ایﻦ راﺳﺘﺎ مشاورین شیردهی، ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻣﺮ ﺣﻤﺎیﺖ و آﻣﻮزش ﻣﺎدران و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﺮای  اﻓﺰایﺶ ﺷﯿﺮدﻫﯽ از ﭘﺴﺘﺎن دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 



CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر